Irontable
Offerte aanvragen I
085 047 93 00
Bel ons voor de mogelijkheden
Terug

voorwaarden

Algemene  Voorwaarden Irontable conform Spijkerman Evenementenverhuur BV
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, werkzaamheden, diensten en (overige) (rechts)handelingen uitgaande van Spijkerman Evenementenverhuur B.V. danwel gesloten tussen Spijkerman Evenementenverhuur B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 04029091, hierna ook te noemen ‘verhuurder’ en derden, hierna ook te noemen ‘huurder’. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de huurder wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken, zijn niet rechtsgeldig tenzij die afwijkende afspraken schriftelijk of per mail overeengekomen zijn.
 
ARTIKEL 1. AANBIEDINGEN/OVEREENKOMSTEN
Alle aanbiedingen zijdens verhuurder zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Bezichtiging van een verhuurlocatie of wijziging van het concept kunnen noodzakelijkerwijs wijzigingen met zich brengen, ook in een reeds gesloten overeenkomst. Een overeenkomst en/of wijziging en/of aanvulling van een overeenkomst komt eerst tot stand door schriftelijke bevestiging van de verhuurder. Geen overeenkomst komt tot stand indien sprake is van aantoonbare fouten in de aanbiedingen en/of bevestigingen van verhuurder. Overeenkomsten gesloten door vertegenwoordigers van verhuurder of andere voor verhuurder optredende tussenpersonen zijn voor verhuurder niet bindend dan na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van de verhuurder. Huurder zal gebonden zijn aan de inhoud van de schriftelijke bevestiging van de overeenkomst indien hij tegen de inhoud van deze bevestiging niet binnen drie werkdagen na dagtekening daarvan bij de verhuurder schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. Als er sprake is van meerdere huurders zijn alle huurders hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen van de gezamenlijke huurders. Verhuurder is bevoegd van personen die van hem willen huren te verlangen dat zij zich legitimeren middels een geldig en gangbaar legitimatiebewijs. Indien de aanbieding is gebaseerd op de door huurder verstrekte gegevens mag de verhuurder van de juistheid daarvan uitgaan.
Elke aanbieding is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gebaseerd op normale omstandigheden en normale werkuren. Verhuurder is gerechtigd een redelijke aanbetaling te verlangen alsook een zekerheidsstelling tot nakoming van de overeengekomen betalingsvoorwaarden te eisen. Indien een zaak van verhuurder wordt gekocht, gaat de eigendom van deze zaak pas over nadat Spijkerman de volledige betaling heeft ontvangen.
Overeengekomen termijn gelden als fatale termijnen. Indien een huurder een termijn niet nakomt, is daarmee sprake van verzuim.
 
ARTIKEL 2. PRIJZEN
Tenzij anders vermeld gelden de in offerte vermelde prijzen exclusief BTW en exclusief kosten, waaronder energie-, op- en afbouw-, transport-, verzekeringskosten en andere kosten samenhangende met de uitvoering van de overeenkomst, anders dan de daadwerkelijke verhuurprijzen. Een stijging van de kosten voor verhuurder welke optreedt na het sluiten van de overeenkomst - bijvoorbeeld een hogere inkoopprijs van een onderaannemer, of een stijging van aankoopprijzen, lonen, transportkosten, BTW of enige andere overheidsheffing – mag verhuurder aan huurder doorberekenen. Alle door verhuurder aangegeven prijzen zijn gebaseerd op contante betaling bij aflevering of betaling vóór levering. De prijzen van de verhuurder zijn gebaseerd op standaarduitvoeringen in standaardsituaties (‘brengen en halen’) en verhuurder gaat ervan uit dat transportmaterialen als karren, kosten, containers, flight cases en dergelijke tijdens de verhuurperiode op de locatie (opgeslagen) kunnen blijven. Als blijkt van afwijkingen, heeft verhuurder het recht eventuele meerkosten aan huurder in rekening te brengen. Eventueel door huurder aan verhuurder of diens personeel aangeboden maaltijden en of consumpties worden geacht uit coulance te zijn verstrekt en kunnen niet bij verhuurder in rekening worden gebracht.
 
ARTIKEL 3. BETALING
De overeengekomen huurprijs dient door huurder aan verhuurder te worden voldaan binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Twisten ten aanzien van facturen en/of enige reclamatie dienen binnen 8 dagen door huurder aan verhuurder schriftelijk of per mail kenbaar te worden gemaakt. Huurder is nimmer gerechtigd tot opschorting of verrekening van de betalingsverplichting. Huurder is verplicht op eerste verzoek of sommatie van de verhuurder zekerheid te stellen ter zake de betaling van het op grond van de overeenkomst verschuldigde bedrag. Bij niet of niet tijdige voldoening aan dit verzoek/deze sommatie of wanneer een huurder in verzuim is met tijdige en/of gehele betaling van eerder verzonden factu(u)r(en) is verhuurder bevoegd leveringen geheel of gedeeltelijk op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren, onverminderd het recht van verhuurder op schadevergoeding en zonder dat daardoor huurder enig recht op schadevergoeding toekomt. Indien of voor zover verhuurder ten behoeve van huurders speciale aanbiedingen doet en/of onder welke vorm of benaming ook kortings- en/of bonusregelingen tot stand brengt of hanteert zullen die aanbiedingen en/of regelingen slechts van toepassing zijn op die huurders die steeds hebben voldaan en voldoen aan hun verplichtingen. Alle gedurende de overeengekomen huurperiode te vervallen huurtermijnen zijn direct opeisbaar in geval van: surséance van betaling of faillissement van huurder, beslaglegging ten laste van of onder de huurder, besluit van huurder tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van diens onderneming en/of indien de huurder twee of meer maal een factuur van verhuurder niet volledig of niet tijdig heeft voldaan. Indien verhuurder zaken van huurder onder zich heeft is hij gerechtigd daarop voor zijn vordering retentierecht uit te oefenen totdat huurder aan al zijn verplichtingen heeft voldaan of daarvoor voldoende zekerheid heeft gesteld. Indien de betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden is huurder over het openstaande factuurbedrag een rentevergoeding verschuldigd van 1,25 procent per maand of gedeelte van een maand. Indien verhuurder zelf en/of door een derde buitengerechtelijke incassowerkzaamheden (laat) uitvoer(t)(en), wordt aan huurder buitengerechtelijke kosten in rekening gebracht als volgt:
- Bij een hoofdsom (exclusief verschuldigde rente) van maximaal € 2500,- geldt een vergoeding van 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250,-;
- Over de volgende € 2500,- geldt een vergoeding van 10%;
- Over de volgende € 5000,- geldt een vergoeding van 5%;
- Over de volgende € 190.000,- geldt een vergoeding van 1%;
- Over het meerdere geldt een vergoeding van 0,5%, met een maximum van € 6775,-.
Voorts is de huurder gehouden de kosten van eventueel door verhuurder opgestarte gerechtelijke procedures integraal te voldoen, onder welke kosten vallen de in dat verband gemaakte volledige advocaat- en deurwaarderskosten en alle overige met de procedure(s) gemoeide kosten. Het voorgaande in afwijking van door rechters in het algemeen gehanteerde forfaitaire kostenveroordelingssysteem.
 
ARTIKEL 4. WAARBORGSOM
Verhuurder is gerechtigd voorafgaand aan enige verhuring van een huurder betaling van een waarborgsom te vorderen. Verhuurder is gerechtigd om al hetgeen hij wegens de verhuring of in verband met het gehuurde van huurder opeisbaar heeft te vorderen met de ontvangen waarborgsom te verrekenen. Deze verrekening kan naar keuze van verhuurder ook gedurende de looptijd van de huurovereenkomst plaatsvinden. Verhuurder kan in het laatste geval verlangen dat huurder de waarborgsom weer aanvult. Verhuurder is geen rente over de waarborgsom verschuldigd. Hij is tot terugbetaling van de waarborgsom c.q. van het restant ervan pas verplicht nadat redelijkerwijs is komen vast te staan dat verhuurder niets meer van huurder te vorderen heeft of te vorderen zal krijgen. Indien de huurder een waarborgsom niet tijdig betaalt, kan verhuurder een overeenkomst eenzijdig ontbinden, onverminderd het recht van verhuurder op schadevergoeding en zonder dat daarmee enig recht op schadevergoeding ontstaat aan de zijde van huurder.
 
ARTIKEL 5. HUURDAGEN EN TERMIJNEN
Huurtermijnen lopen door op zaterdagen en zon- en feestdagen. Indien volgens de schriftelijk door ons verstrekte informatie huur voor een halve dag mogelijk is, geldt dit uitsluitend van 8 tot 12 of van 13 tot 17 uur. De huurprijs voor een dag geldt voor 8 uren, voor een weekend 16 uren of 2 dagen (weekend is vanaf vrijdag 16 uur tot uiterlijk maandag 9 uur) en voor een week 40 uren. Voor een huurperiode van een dag mag een huurder het gehuurde 24 uur behouden, mits de volgende dag een werkdag is. In elk ander geval eindigt de huur op dezelfde dag. De huurperiode omvat mede de benodigde tijd voor montage- en demontagewerkzaamheden.
 
ARTIKEL 6. AFLEVERINGSLOCATIE
Huurder bepaalt de plaats waar het gehuurde wordt opgericht. Huurder staat ervoor in dat het gehuurde op de plaats van oprichting veilig en zonder kans op beschadiging of kans op schade aan andermans zaken, het gehuurde en/of inbreuk op andermans rechten kan worden opgericht. Huurder is verplicht verhuurder in te lichten over de aanwezigheid van leidingen, kabels, buizen en andere werken op, in of boven de grond. Het terrein waarop het gehuurde dient te worden geplaatst alsmede de toegangsroute dienen verhard en horizontaal te zijn, goed bereikbaar en berijdbaar met zware vrachtwagens en terreinheftrucks. Verhuurder kan van huurder verlangen dat deze een andere locatie aanwijst indien de door huurder aangewezen locatie hem ongeschikt en/of onveilig en/of niet zonder risico op schade voorkomt. Op het niet gebruik maken door verhuurder van deze bevoegdheid kan huurder zich niet jegens verhuurder beroepen. Huurder staat ervoor in dat op de dag, die voor het afleveren en/of monteren van het gehuurde door verhuurder is overeengekomen, het betreffende terrein geheel vrij en ontruimd is. Voor alle typen hallen, tenten, podia, etc. moet verankering met stalen grondpennen van circa 100 cm diep mogelijk zijn. Voorzieningen die voor één en ander nodig zijn, worden door huurder getroffen en komen geheel voor zijn rekening. Voor rekening van huurder zijn – tenzij anders vermeld – eventueel hak-, breek-, boor-, schilder- en timmerwerk, of enige andere aanpassing redelijkerwijs nodig voor de installatie van het gehuurde. Schade aan het terrein en/of aan gebouwen, leidingen, buizen of andere voorwerpen op of in de grond als gevolg van het plaatsen en geplaatst houden van het gehuurde komt/blijft voor rekening van huurder. Huurder is verantwoordelijk voor de (kosten van) stroomtoevoer, stroomverbruik en water aan- en afvoer en verbruik. De prijzen van verhuurder zijn gebaseerd op het feit dat gehuurde zaken op goed bereikbare plaatsen op de begane grond kunnen worden afgeleverd. De kosten van stagnatie van werkzaamheden uit dien hoofde zijn voor rekening van de huurder. Verhuurder is bevoegd extra te maken kosten in verband met het afleveren en terughalen aan huurder in rekening te brengen. Als er naar het oordeel van verhuurder sprake is van onveilige of onwerkbare omstandigheden is verhuurder gerechtigd de montagewerkzaamheden op te schorten of te staken, zonder dat huurder in verband daarmee aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. Transport geschiedt tegen de door verhuurder vastgestelde tarieven. Levering en retour halen geschiedt uitsluitend op de begane grond. Wanneer hier van moet worden afgeweken kan dit een meerprijs tot gevolg hebben. Deze meerprijs wordt door de verhuurder bepaald op basis van extra uren en de inzet van extra (hulp)materialen. Als uitgangspunt voor laadtijd geldt maximaal 15 minuten; als uitgangspunt voor de lostijd geldt eveneens 15 minuten. Verhuurder houdt zich het recht voor zaken in delen af te laden of te lossen. Indien zaken door de verhuurder worden bezorgd en/of opgehaald verplicht huurder zich voor passende assistentie zorg te dragen. Bij ontbreken van deze hulp zullen er meerkosten worden berekend waarbij als uitgangspunt de gemaakte kosten aan zijde verhuurder gelden. Zaken dienen aan het einde van de huurperiode compleet, ordentelijk en zo dicht mogelijk bij elkaar opgesteld te staan om een spoedig laden en transport te bevorderen, bij gebreke waarvan de opdrachtnemer de uit dit gebrek voortvloeiende kosten in rekening brengt bij huurder. Een en ander is ter beoordeling van verhuurder. Verhuurder behoudt zich het recht voor bij zon- en feestdagen alsmede de bij werkdagen voor 7.00 uur en na 18.00 uur extra kosten in rekening te brengen.
Transportmiddelen van de verhuurder (of derden) kunnen, indien gewenst door verhuurder, te allen tijde bij opdrachtgever worden gestald gedurende dat de gehuurde zaken zich bij de huurder bevinden. Verhuurder verplicht zich niet tot op- en afladen van transportmiddelen alsmede uitstallen of uitventen van zaken bij de huurder. Het is huurder niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder gehuurde zaken te vervoeren of te doen vervoeren naar een ander adres als omschreven in de overeenkomst.
 
 
 
ARTIKEL 7. TOESTEMMING VAN DERDEN
Indien voor plaatsing van het gehuurde toestemming van derden en/of (bouw-)vergunning nodig is danwel krachtens (overheids)wet- en/of regelgeving regels worden gesteld aan de plaatsing en/of de levering van het gehuurde, draagt huurder tijdig zorg voor de verkrijging en/of de voldoening daarvan/aan. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemming en vergunningen komt geheel voor risico van huurder. Aan een derde te betalen vergoedingen voor het plaatsen en geplaatst houden van het gehuurde, van welke aard ook, komen geheel voor rekening van huurder, ook indien dergelijke vergoedingen als voorschot door verhuurder zijn voldaan.
 
ARTIKEL 8. VERHUUR VOOR BEPAALDE TIJD
Een gesloten huurovereenkomst geldt voor de daarbij overeengekomen duur. Indien huurder niet onmiddellijk aan het eind van die overeengekomen duur de gehuurde zaak of zaken ter vrije en algehele beschikking van verhuurder stelt en/of verhuurder de gelegenheid geeft het gehuurde terug te halen of te doen halen verbeurt huurder aan verhuurder per dag een boete gelijk aan de dagelijkse huursom (waar nodig naar rato te bepalen), onverminderd het recht van verhuurder volledige schadevergoeding te vorderen.
 
ARTIKEL 9. VERHUUR VOOR ONBEPAALDE TIJD
Een verhuring voor onbepaalde tijd dient te worden opgezegd. Opzegging door de huurder kan onmiddellijk plaatsvinden als hij zelf het gehuurde bij verhuurder terugbezorgt. Als verhuurder het verhuurde dient terug te halen, geldt een opzegtermijn van zeven dagen.
 
ARTIKEL 10. CONTROLE BIJ ONTVANGST EN TERUGGAVE
Huurder is gehouden de gehuurde zaak of gehuurde zaken onmiddellijk bij aflevering te controleren en te inspecteren op volledigheid, compleetheid en beschadigingen. Indien huurder niet onmiddellijk voor ingebruikname aan verhuurder enige reclame uit, wordt de gehuurde zaak of worden de gehuurde zaken geacht in goede staat te zijn verhuurd. Bij teruggave of terugname van het gehuurde geldt dezelfde controleverplichting voor de verhuurder. Reclames dienen onmiddellijk persoonlijk, telefonisch of per fax te worden gedaan.
 
ARTIKEL 11. OVERIGE VERPLICHTINGEN VAN DE HUURDER
Huurder mag het gehuurde niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder aan een ander onderverhuren of wederverhuren of anderszins aan één of meer derden in gebruik geven en/of het gehuurde gebruiken op andere wijze en/of voor een ander doel dan overeengekomen is. Huurder mag het gehuurde uitsluitend overeenkomstig de overeengekomen bestemming en volgens eventueel van toepassing zijnde bedieningsvoorschriften gebruiken. Huurder zal aan het gehuurde geen veranderingen aanbrengen. Het beplakken, beschilderen of anderszins bewerken van het gehuurde is niet toegestaan. Het – tijdelijk en/of zelf – aanbrengen van enige wijziging aan het gehuurde of de constructie daarvan is voor rekening en risico van de huurder. Voor de gevolgen van dergelijke – tijdelijke – wijzigingen is verhuurder niet aansprakelijk. Huurder zal elke aanspraak van derden vanwege (gebruik van) het gehuurde afwijzen en vrijwaart verhuurder dienaangaande. Huurder dient verhuurder onmiddellijk van een dergelijke aanspraak in kennis te stellen. Huurder dient verhuurder onmiddellijk in te lichten indien beslag gelegd wordt op het gehuurde of op zaken die aan de huurder toebehoren of bij de huurder in gebruik zijn of wanneer zich enige andere omstandigheid voordoet die de eigendomsrechten van verhuurder zouden kunnen aantasten. Huurder dient in een voorkomend geval de beslagleggende partij over de verhuring in te lichten en deze te informeren omtrent de naam-, adres-, woonplaats-, telefoon- en faxgegevens van verhuurder. Vanaf het moment dat het gehuurde ter beschikking van huurder staat tot het moment waarop de huurovereenkomst eindigt of, indien later, het gebruik van het gehuurde door huurder eindigt, is huurder verplicht alle in redelijkheid te nemen maatregelen tot voorkoming van schade aan of verlies van het gehuurde of enig onderdeel daarvan ook feitelijk te nemen. Schade aan of verlies van het gehuurde, veroorzaakt door personen of zaken van wie of waarvan huurder gebruik maakt, en elke daaruit voor verhuurder voortvloeiende schade (daaronder begrepen huurderving) komt voor rekening van de huurder. Ingeval van verhuur van een tent of podium of dergelijke is huurder bij hagel- of sneeuwbuien verplicht onmiddellijk verwarmingstoestellen in te schakelen, zodat volledige ontdooiing is gegarandeerd in verband met instortings- of ander gevaar. Huurder is verplicht verhuurder op elk moment toegang te verlenen tot inspectie van het gehuurde en/of voor het plegen van onderhoud. Huurder is verantwoordelijk voor het gebruik van de juiste energiemiddelen (stroom, brandstof enz.).
 
ARTIKEL 12. AANSPRAKELIJKHEID VAN VERHUURDER
Verhuurder zal overeengekomen termijnen voor levering, bezorging en/of terughalen nakomen. Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid indien hij op grond van overmacht niet in staat is tot tijdige levering, bezorging en/of terughalen. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die tengevolge van een verhuring direct of indirect aan personen of zaken ontstaat. Huurder zal verhuurder terzake alle aanspraken van derden vrijwaren. Indien een huurder voor enige werkzaamheid, zoals laden, lossen of dergelijke, gebruik maakt van de diensten van personeel of van een personeelslid van verhuurder, wordt geacht dat zodanig personeel(slid) op dat moment in ondergeschiktheid aan of onder verantwoordelijkheid van huurder werkzaam is en dat huurder – ook ten opzichte van verhuurder - op dat moment aansprakelijk is voor handelen van dat personeel(slid).
Verhuurder sluit elke aansprakelijkheid voor schade uit welke huurder op verhuurder wenst te verhalen, en naar de mening van huurder verband houdt met de met verhuurder gesloten overeenkomst dan wel enig handelen of nalaten van de verhuurder, tenzij sprake is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid van verhuurder.
In geen geval is verhuurder aansprakelijk voor: indirecte en/of gevolgschade; immateriële schade en schade welke hoger ligt dan tweemaal het bedrag (excl. kosten en BTW) gelijk aan de contractswaarde en in het uiterste geval schade hoger dan waarvoor verhuurder in het voorkomende geval is verzekerd.
Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor schade wegens lekkage tengevolge van regen, storm, hagel of andere weers- of van buiten komende omstandigheden; en evenmin wegens condenswater afkomstig van geplastificeerd zeil.
Verhuurder is bij verhuur van munten niet aansprakelijk voor fraude en/of misbruik door derden van de verhuurde consumptiemunten.
Huurder vrijwaart verhuurder in alle gevallen van aansprakelijkheid voor schade welke derden vanwege handelen of nalaten van verhuurder op verhuurder wenst te verhalen. 
 
 
ARTIKEL 13. ANNULERING
Een met verhuurder aangegane huurovereenkomst kan slechts op schriftelijk verzoek van de huurder en met schriftelijke instemming van verhuurder en tegen betaling van annuleringskosten worden geannuleerd. Deze kosten bedragen:
40% van de huurprijs bij annulering meer dan 3 maanden voor aanvang van de huurperiode.
50% van de huurprijs bij annulering meer dan 2 maanden voor aanvang van de huurperiode,
60% van de huurprijs bij annulering meer dan 1 maand voor aanvang van de huurperiode.
70% van de huurprijs bij annulering korter dan 1 maand voor aanvang van de huurperiode.
80% van de huurprijs bij annulering korter dan 1 week voor aanvang van de huurperiode.
 
ARTIKEL 14. ONTBINDING/OPZEGGING
Verhuurder is bevoegd om de huurovereenkomst – voorzover niet anders bepaald – met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke verklaring naar zijn keuze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien huurder één of meer verplichtingen jegens verhuurder niet of niet naar behoren nakomt, één en ander onverminderd het recht van verhuurder op schadevergoeding. Verhuurder is bevoegd om de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, wanneer huurder surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, wanneer op huurder de WSNP-regeling van toepassing wordt verklaard of wanneer huurder besluit tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van zijn onderneming.
 
ARTIKEL 15. RISICO VAN HET GEHUURDE
Huurder draagt vanaf het moment dat het gehuurde door huurder afgehaald is, dan wel door verhuurder op locatie aangevoerd is en tot het moment van de feitelijke terugname ervan door verhuurder het gehele risico van en de verantwoordelijkheid voor het gehuurde. Huurder is verplicht het gehuurde te verzekeren en verzekerd te houden tegen schade of beschadiging wegens verlies, diefstal, brand, storm, vandalisme, vernieling, etc. Huurder is verplicht elke schade aan het gehuurde onmiddellijk aan verhuurder te melden. Zonder toestemming van verhuurder mag huurder niet tot reparatie overgaan. Reparatie van of verandering aan het gehuurde mag slechts door of vanwege verhuurder plaatsvinden. Indien het gehuurde buiten de schuld van huurder een gebrek vertoont of is beschadigd zal verhuurder indien dit nodig en mogelijk is het gehuurde terugnemen en voor een vervangend gehuurde zorgdragen. Indien er geen vervangend gehuurde beschikbaar is, zal huurder voor dat geval het recht hebben de overeenkomst te beëindigen, waarbij huurder elk recht op schadevergoeding prijsgeeft. Verhuurder is niet verplicht beschadigde zaken terug te nemen of te ruilen. Indien het gehuurde al dan niet gedeeltelijk door breuk of vermissing niet kan worden teruggegeven, heeft verhuurder het recht de vervangingswaarde van huurder te vorderen. Als het gehuurde een gebrek vertoont of beschadigd is door schuld, toedoen of nalatigheid van de huurder, wegens bijvoorbeeld onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte onderdelen of enige andere reden, niet zijnde gewone slijtage, is verhuurder gerechtigd de kosten van het herstel of de reparatie aan huurder te berekenen. Huurder is zelf aansprakelijk voor eventuele boetes (bekeuringen e.d.) opgelegd ten tijde van gebruik door huurder zelf of door één of meer van door hem aangewezen personen van door verhuurder ter beschikking gestelde transportmiddelen dan wel welke zaken dan ook. Het complete bedrag van de beschikking zal worden doorberekend aan de huurder, verhoogd met 5% administratiekosten.
  
ARTIKEL 17. EINDE VAN DE HUUR EN TERUGGAVE VAN HET GEHUURDE
Bij het einde van de huur dient het gehuurde in dezelfde conditie waarin het is verstrekt, geheel gereinigd en onbeschadigd, ter beschikking van de verhuurder te worden gesteld. Indien blijkt dat het gehuurde een gebrek vertoont, beschadigd is of niet voldoende gereinigd is, is verhuurder gerechtigd de huurder de kosten van herstel of reiniging in rekening te brengen. Indien huurder niet in staat is het gehuurde aan verhuurder terug te leveren, althans het gehuurde niet aan verhuurder teruglevert, is verhuurder gerechtigd van huurder de vervangingswaarde van het gehuurde te vorderen.
 
ARTIKEL 18. VERBOD OP NAMAAK OF INBREUK OP RECHTEN
Huurder verklaart de rechten van verhuurder op de ontwerpen van zaken te zullen eerbiedigen en geen materialen of onderdelen ervan te zullen namaken. Alle door verhuurder in opdracht van huurder vervaardigde tekeningen, ontwerpen, beschrijvingen, berekeningen en modellen blijven eigendom van verhuurder, die daarop de enige auteursrechthebbende is.
 
ARTIKEL 19. EIGENDOMSVOORBEHOUD (ingeval van verkoop van zaken)
Verkoop en levering van goederen vindt plaats onder uitgebreid eigendomsvoorbehoud, hetgeen betekent dat verkoper eigenaar blijft van alle aan koper geleverde of nog te leveren goederen zolang koper niet volledig aan zijn verplichtingen heeft voldaan welke voortvloeien uit alle koop-/verkoopovereenkomsten tussen koper en verkoper, werkzaamheden die zijn verricht in het kader van de koop-/verkoopovereenkomsten en/of schade wegens het niet nakomen van de koop-verkoopovereenkomsten door koper. Verkoper blijft eigenaar van alle aan koper verkochte/geleverde en nog te verkopen/leveren goederen zolang koper niet volledig aan al zijn betalingsverplichtingen jegens verkoper, bestaand dan wel toekomstig en uit welken hoofde dan ook, heeft voldaan.
 
ARTIKEL 20. TOEPASSELIJK RECHT/GESCHILLEN
Op alle overeenkomsten tussen verhuurder en huurder is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Onverminderd het recht van verhuurder een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, is bij uitsluiting van enig andere relatief bevoegde rechter bevoegd de rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen.

Contactformulier

Wij denken graag met u mee, bel ons voor bestellingen of vragen over de Irontable op +31 085 047 93 00
Of laat een bericht achter via onderstaand contactformulier.